Verbluffende vaardigheden

Deep learning betekent dat kinderen niet alleen opgedragen kennis aan leren, maar dat ze snappen wáárom ze dat doen en hóe ze die kennis kunnen inzetten.

De onderwijzer zal minder lesgeven op de oude manier: voor de klas staan en kennis doorgeven. Hij of zij zal meer vragen stellen en de kinderen aanmoedigen en enthousiasmeren om samen op zoek te gaan naar hun talenten, competenties en passies. Er wordt aandacht besteed aan hoe met anderen om te gaan. Digitaal en in de offline wereld. Het onderwijs sluit aan bij de wereld buiten school. Dat betekent bijvoorbeeld dat tablets en laptops worden gebruikt bij het interactief leren. Omgaan met techniek hoort bij het lesplan.

De bestaande lessen worden stapje voor stapje aangevuld met vaardigheden die kinderen in de toekomst hard nodig hebben. De belevingswereld en de interesses en behoeften van het kind en zijn en haar vragen over de wereld om hem/haar heen is het uitgangspunt. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, zijn er zes pijlers waarop dit onderwijs is gebouwd. In Deep learning worden ze de ‘Six C’s’, de ‘Zes C’s’ genoemd: Creativity (Creativiteit), Critical thinking (Kritisch denken), Communication (Communicatie), Character (Karakter), Citizenship (Burgerschap) en Collaboration (Samenwerken). Bij alle lessen die wij geven, spelen het aanleren en oefenen van deze vaardigheden een rol. Niet als een aparte opdracht, maar verweven in de lesstof. Wij ontwerpen onze lessen zo dat onze leerlingen deze zes pijlers tijdens acht jaar schooltijd onder de knie krijgen. De focus ligt meer op het proces in plaats van op het product.

Creativiteit

We hebben het hier over een creatieve manier van denken en de wereld tegemoet treden. Onze leerlingen ontwikkelen een ondernemende geest en manier van denken als het gaat economische en sociale mogelijkheden. Lokaal en globaal. Ze kunnen goede onderzoeksvragen stellen om vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Én ze ontwikkelen de leiderschapskwaliteiten om die ideeën in de praktijk te brengen. Creativiteit is geen gave, maar een vaardigheid. Het is dus aan te leren. Bijvoorbeeld door kinderen aan te moedigen buiten de kaders te denken. Op die manier ontstaan de beste ingevingen.

Kritisch denken

De leerlingen oefenen om kritisch naar informatie te kijken. Ze kunnen beargumenteren wat ze van bepaalde informatie vinden. Ze leren patronen ontwaren en hebben in de gaten hoe er verbinding is met andere feiten en vakken. Op die manier kunnen ze waardevolle informatie verzamelen en zelf een mening vormen. Onontbeerlijk in een wereld waar de informatiedichtheid alleen maar toeneemt.

Karakter

Onze kinderen zullen hun hele leven lang moeten blijven leren om een plek te houden op de arbeidsmarkt. Naast studievaardigheden stimuleren wij het ontwikkelen van karaktereigenschappen als doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en veerkracht. Kortom, de eigenschappen om een leven lang te kunnen blijven leren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bij ons fouten moet maken. Van fouten maken leer je pas echt.

Samenwerken

Kinderen leren samenwerken in teams, waarin al hun talenten nodig zijn. Dat gaat om inhoudelijke vaardigheden, maar zeker over effectief management en omgaan met groepsdynamiek. En de uitdagingen die daarbij horen, zoals fundamentele beslissingen maken, van elkaar leren en bijdragen aan elkaars leerproces.

Communicatie

Leerlingen leren effectief communiceren. Op meerdere manieren, afhankelijk van de situatie en de persoon / personen die ze tegenover zich hebben. Digitaal en in het offline leven.

Burgerschap

De wereld wordt steeds kleiner. Wij leren onze leerlingen de wereld te bekijken als een wereldburger. Ze zullen wereldwijde problemen aanvliegen vanuit verschillende standpunten en zullen de verschillende normen en waarden en wereldbeelden begrijpen. Daardoor zijn ze in staat om vanuit oprechte interesse ingewikkelde wereldproblematiek op het gebied van mens en milieu op te lossen. Of daar in ieder geval hun steentje aan bij te dragen.

atmospheric

Onze leerlingen ontwikkelen een ondernemende geest en manier van denken als het gaat om economische en sociale mogelijkheden.

atmospheric

De leerlingen oefenen om kritisch naar informatie te kijken.

atmospheric

Kinderen leren samenwerken in teams, waarin al hun talenten nodig zijn.